Esen Yayınları 9. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı PDF
Esen Yayınları 9. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı PDF

9kimya

Değerli öğretmen ve sevgili öğrencilerimiz,
9. Sı nıf Kim ya Yar dım cı Ders Ki ta bı ola rak ha zır la nan bu ki tap ta; 9. Sı nıf Kim ya prog ra mı nın be lirle
di ği müf re dat içe ri sin de, te mel kav ram lar ve ril miş; kav ram lar, ör nek ler ve et kin lik le des tek len miş tir. Üniteler,
bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün sonuna okula yönelik çözümlü testler ve alıştırmalar eklenmiştir.
Bun dan mak sat öğ ren ci nin kı sa dev re ler le test çö ze bil me im ka nı na sa hip ol ma sı ve tek rar eder ken kısa
bö lüm le ri tek rar ede bil me si dir. Ki ta bı mı zın bu özel li ği, öğ ren ci le ri mi zin test çöz me si ve öğ ret men le rimi
zin ödev ve re bil me si için tüm ko nu nun bit me si ni bek le me zo run lu lu ğu nu or ta dan kal dır mak ta dır. Aynı
za man da öğ ren ci le ri miz ek sik lik le ri ni be lir ler ken ve ek sik lik le ri ni ta mam lar ken tüm ko nu yu de ğil, ko nunun
bir bö lü mü ile il gi len me im ka nı nı sağ la mak ta dır. Öğ ren ci le ri mi zin bi rey sel ça lış ma la rı na yö ne lik olarak
çö züm lü test ler ve ril miş tir. Alış tır ma test le ri öğ ret men le ri mi zin ödev ver me si ne ve ta kip et me si ne de
yö ne lik tir.
Ünitelerin so nun da ise test ler bü tün lü ğü sağ la ya cak şe kil de ha zır lan mış tır. Test ler YGS, LYS ve
ben ze ri sı nav la ra yö ne lik tir.
Bu ki tap bir kay nak ki tap özel li ği ni ta şı dı ğı için müf re datın esa sı na uyul ma sı na kar şın kap samı biraz
ge niş le ti le rek öğ ren ci ve öğ ret men le ri mi ze su nul muş tur. Her öğ ren ci nin ra hat lık la ya rar la na bi le ce ği
bir kay nak ki tap tır.
Bu ki tap la il gi li eleş ti ri, öne ri ve dü şün ce le ri ni zi kayaramazan@hotma il.com.tr ve ramazankaya.
com.tr ad res leriyle ya za rı na ulaş tı ra bi lir si niz. Kat kı la rı nız ve il gi le ri niz için şim di den te şek kür ede rim.
Kitabın yayına hazırlanmasında emeğini esirgemeyen eşim Nimet KAYA’ya teşekkür ederim.
Bu ki ta bın öğ ren ci le ri mi ze ya rar lı ola ca ğı bi lin ciy le, öğ ret men le ri mi ze ve öğ ren ci le ri mi ze ba şa rı lar
di le rim. Say gı la rım la…

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

 

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

2 Yorum

  1. emre dedi ki:

    indirme linki atar msınız

  2. bob dedi ki:

    indirme linki gonderebilirmisiniz

Yorum Bırak


Yandex.Metrica