Esen Yayınları 9. Sınıf Fizik Konu Anlatımlı PDF
Esen Yayınları 9. Sınıf Fizik Konu Anlatımlı PDF

fsasfa

 

De ğer li Öğretmenlerimiz,
Konuların hazırlanmasında “Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın
01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak
olan program” esas alınmıştır.
• Ama cı mız ye ni müfr e da tın he def le ri doğ rul tu sund a, 9. sı nıf kon u la rı için de yer alan te mel kav ram ve
pren sip le ri tüm öğ ren ci le ri miz in ya şam la rı bo yunc a kar şı la şac ak la rı ola sı fiz ik olay ve olg u la rı nı, yaş amla
bağlantı kurarak açık, sad e ve an la şı lır bir dil le anl at mak tır.
• Öğ ren ci le rin ko nu ya il gi le ri ni çekm ek, ders e ka tı lım la rı nı en üst nokt a ya çı kar mak, gö rer ek öğ ren-
melerini ve fi zik olayl a rı nı yaşamalarını sağlamak için tüm ko nu la rın 3D (3 bo yut lu) ani mas yon la rı ve filml e ri
ha zır lan mış tır. De ğer li ar ka daş lar, ders an la tım ın da bu ani mas yon ları ve film ler i kul la na bi lir si niz. İsterseniz,
an la tım da ki sesi kapatarak ken di an la tı mı nı zı gö rün tül er eş li ğind e ve re bi lir si niz.
Ders ki ta bın da
Ko nu an la tı mı, örn ek so ru lar, alış tır ma lar, testl er, ünite ya zı lı so ru la rı, bul ma cal ar ve ünite özeti var dır.
Web sayfalarımızda
Kitaptaki alıştırmaların, testlerin, yazılı sorularının ve bulmacaların detaylı çözümleri ile kitabın PDF
formatı bulunmaktadır.
Ki ta bın ekinde 3 boy ut lu (3D) anim as yon DVD’si ve 3D gözl ük bul un mak ta dır.
Her za man ol du ğu gi bi siz de ğer li mes lek taş la rı mız dan ge lec ek öne ri ler e ve eleş ti ri ler e hep açığız.
Amacımız, bu önerileri dik ka te alıp dah a güz el ki tap lar çı kar mak.
Ye ni eği tim-öğ ret im yı lı nın mesl ek taş la rı mı za ve öğ ren ci le ri miz e sağ lık, mutl ul uk ve ba şa rı get ir me si
di le ğiy le…

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak


Yandex.Metrica