Esen Yayınları 9. SINIF KİMYA SORU BANKASI PDF
Esen Yayınları 9. SINIF KİMYA SORU BANKASI PDF

Adsız

ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler,
Öğrenmenin birinci koşulu soru çözmektir. Öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesi ve yeterli sayıda soru
çözümü ile desteklenmesi bilgilerin ve kavramların belleğimize kalıcı olarak yerleşmesini sağlar. Bu-
nun için de konuyu tarayan ve tam anlamıyla kapsayan bir kaynağa gereksinim vardır.
Hazırladığımız bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı’nın değiştirilen yeni öğretim programına uygun olarak
hazırlanmıştır.
Bir kaynaktan yeterince faydalanabilmek için aynı zamanda bu kaynağın özelliklerinin de iyi bilinme-
si gerekir.
Kitabımız; yeni öğretim programına uygun hazırlanmış ve aşağıdaki sistem gözetilerek oluşturulmuştur.
Konu özetleri : Bölümü küçük parçacıklar halinde kısa ve öz şekilde anlatan kısımdır.
Uyarılar : Konu içerisinde vurgulanması ve dikkat edilmesi gereken bilgilerdir. Bu kısımlar çerçeve
içine alınıp uyarıcı notlar düşülmüştür.
Rehber so rular : Bö lüm ler, alt kı sım la ra ay rıl mış ve bu kı sım lar reh ber so ru ve çö züm le riy le des-
tek len miş tir. Böyl e ce öğ ren ci le ri mi ze so ru çöz dük le rin de na sıl bir yak la şım gös te re cek le ri ko nu sun-
da reh ber olun ma ya çalışılmıştır.
Alt bölüm soruları : Rehber sorulardan sonra, o bölümün daha iyi anlaşılması ve pratik yapılması
açısından çözülmesi gereken değişik tipte (klasik soru, ucu açık soru test sorusu vb.) sorulardan
oluşan kısımdır. (Bu kısımdaki soruların yanıtla rı so ru nun al tın da ki boş luk ta küç ük pun to lar la ve ril-
miş tir.)
Et kinl ikl er : Boş luk dol dur ma, doğ ru – yan lış, tan ı la yı cı dal lan mış ağaç şek lin de ko nu yu kav ra ma ya
yö ne lik ola rak ha zır la nan kı sım dır.
Konu Bulmacaları : Bazı ünitelerde o ünitenin kavramları ile ilgili bulmacalar hazırlanmıştır.Bu şe-
kilde öğrenme daha eğlenceli hale getirilmiştir.
Genel tekrar testleri: Bölümün tamamı bittikten sonra konuyu baştan sona tarayan değişik zorluk
derecesinde karma testlerden oluşmuştur.
Bu kitaptaki çalışma sistemine uyan, soruları düzenli şekilde çözen öğrencilerin hem okulda hem de
Türkiye çapında yapılan sınavlarda başarılı olacağına inanıyoruz.
Ki tabın hazırlık aşa masında yardımcı olan Yayın Koordinatörümüz Nevzat Asma’ya, bize her türlü
çalışma imkanını hazırlayan Genel Koordinatörümüz Sayın Akın Ateş’e, dizgisiden baskısına kadar
emeklerini esirgemeyen Aslan ÖZGÜL ve Esen Yayıncılık çalışanlarına ve redaksiyonda yardımcı
olan öğretmen arkadaşlarımız Aysun Sibel BOZ, Rezzan DURMAZ, Üzeyir SAĞLIK, Hasan ACAR
ve Sırrı POLAT’a teşekkür ederiz.
Yeni müfredatla ilgili önerilerde bulunan Prof. Dr. Yüksel Tufan, bilimsel redaksiyonunda yardımcı olan
Doç. Dr. Hayrettin Tümtürk ve Doç. Dr. Ümmühan Özdemir Özmen’e teşekkür ederiz.
Başarı dileklerimizle….

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

1 Yorum

  1. Tuğrul dedi ki:

    yeni link ne zaman eklenir acaba ?

Yorum Bırak


Yandex.Metrica