Esen Yayınları 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF
Esen Yayınları 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF

Adsız

Bu ki tapta Türk edebiyatının iki ana dönemine (Destan Dönemi ve İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen
Türk Edebiyatı Dönemi) ait örnek metinler, 9. Sı nıf Türk Edeb i ya tı Öğ re tim Prog ra mı’nda ana hatları belirtilen
metin inceleme yöntemine göre ele alınmıştır.
Ki ta bın ölç me-de ğer len dir me bö lüm le rin de, ele alı nan ko nu nun içe ri ği ne gö re şu ölç me-de ğer len dir me
yön tem le rin den uy gun olan la rı kul la nıl mış tır:
1. Bilg i-yor um so ru la rı: Bu tür sor u lar da öğ ren ci le rin bil gi ve yo rum güç le ri nin öl çül me si he def len miş,
so ru la rı öğ ren ci le rin ken di cüm le le riy le ce vap lan dır ma la rı ist en miş tir. Sor u lar, bil gi-ta nım-ör nek le me ve yo rum
üze ri ne ku rul du ğu için bu so ru la rın ce vap la rı na ce vap anah tarl a rın da yer ve ril me miş tir.
2. Doğ ru-yan lış sor u la rı: Bu böl üm de öğ ren ci ler den so ru lar da ve ri len bil gi le ri doğ ru-yan lış kel i me le riy le
3. Boş luk dold urm a so ru la rı: Bu so ru lar, ko nuy la il gi li bir cüm le de boş bı ra kı lan bir bö lü mün uy gun
ke li me ler le dol du rul ma sı ama cıy la ha zır lan mış tır.
4. Eş leşt ir me ler: Eş leş tir me so ru la rın da öğ ren ci ler den çe şit li un sur la rı (ter im-ta nım, eser-yazar) bir bir-
5. Testl er: Bu bölümde öğrencilerin özellikle YGS ve LYS’de başarılı olmaları için çoktan seçmeli soru-
6. Bulm a ca lar: Ölçm e-de ğer len dir me bö lüm le ri nin so nu na ko nan bulmacalarla ko nu la rın eğ len di ri ci bir
yön tem le tek rar lan ma sı ve bil gi le rin ka lı cı lı ğı nın sağ lan ma sı hedeflenmiştir.
Bu kitabın hazırlanması sürecinde derin bilgi birikimi ve yol gösterici tavrıyla katkılarını esirgemeyen Sayın
Erdal Elgin’e teşekkür etmeyi bir borç bilir, kitabın eğitim camiamıza faydalı olmasını dilerim.

 

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

1 Yorum

  1. Büşra dedi ki:

    İnmiyor hiçbiri linkler kaldırılmıştır yazıyor

Yorum Bırak


Yandex.Metrica