9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF
9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF

ted

 

Bu ki tap 9. Sı nıf Türk Edeb i ya tı Öğ re tim Prog ra mı esas alı na rak ha zır lan mıştır.
Ki tap ta ko nu lar şu yön tem le ele alın mış tır: Önc e ele alı nan ko nuy la il gi li bil gi ler ve ril miş, ard ın dan bu bil-
gi ler ör nek ler den ve ör nek me tin ler den ya rar la nı la rak so mutl aş tı rıl mış, da ha son ra ölç me-de ğer len dir me bö-
lüm le ri ne ge çil miş tir.
Ölç me-de ğer len dir me bö lüm le rin de, üni ted e ele alı nan ko nu nun içe ri ği ne gö re ye di çe şit ölç me-de ğer len-
dir me yön te mi kullanılmıştır:
1. Bilg i-yor um so ru la rı: Bu tür sor u lar da öğ ren ci le rin bil gi ve yo rum güç le ri nin öl çül me si he def len miş,
so ru la rı öğ ren ci le rin ken di cüm le le riy le ce vap lan dır ma la rı is ten miş tir. Sor u lar, bil gi-ta nım-ör nek le me ve yo rum
üze ri ne ku rul du ğu için bu so ru la rın ce vap la rı na ce vap anah tarl a rın da yer ve ril me miş tir.
2. Uy gul a ma lar: Bu bö lüm, bir tek so ru nun fark lı ör nek ler üze rin de uy gu lan ma sı üze ri ne ku rul muş tur.
Söz ge li mi ka fi ye tür le ri nin an la tıl dı ğı bö lü mün so nu na ko nan uy gu la ma bö lü mün de, öğ ren ci ler den, ve ri len şi ir
par ça la rın da ki ka fi ye ve re dif le ri gös ter me le ri is ten miş tir. Bu uyg u la ma la rın ay rın tı lı çöz üm le ri, sor u lar dan he-
men son ra ve ril miş tir.
3. Doğ ru-yan lış sor u la rı: Bu bö lüm de öğ ren ci ler den so ru lar da ve ri len bil gi le ri doğ ru-yan lış kel i me le riy-
le ni te len dir me le ri is ten miş tir.
4. Boş luk dold urm a so ru la rı: Bu sor u lar, ko nuy la il gi li bir cüm le de boş bı ra kı lan bir bö lü mün uy gun ke-
li me ler le dol du rul ma sı ama cıy la ha zırl an mış tır.
5. Eş leş tir me ler: Eş leş tir me so ru la rın da öğ ren ci ler den çe şit li un sur la rı (ter im-ta nım, örn ek-ta nım) bir bir-
le riy le eş leş tir me le ri is ten miş tir.
6. Testl er: Bu bölümde öğrencilerin özellikle YGS ve LYS’de başarılı olmaları için çoktan seçmeli soru-
lara yer verilmiştir.
7. Bulm a ca lar: Ölçm e-de ğer len dir me bö lüm le ri nin so nu na ko nan bulmacalarda üni te ler de ele alı nan ko-
nu la rın eğ len di ri ci bir yön tem le tek rar lan ma sı na ve bil gi le rin ka lı cı lı ğı nın sağ lan ma sı na ça lı şıl mış tır.
Bu ki ta bın ha zır lan ma sı sü re cin de bil gi ve tec rü be le ri ni ben den esir ge me yen kıy metl i mes lek taş ım ve bü-
yü ğüm Sa yın Er dal El gin’e te şek kür etm e yi bir borç bi lir, ki ta bın eği tim ca mi amı za fayd a lı ol ma sı nı di le rim.
Yusuf ARAS
www.yusufaras.com.tr

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak


Yandex.Metrica