9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF
9 SINIF TÜRK EDEBİYATI KONU ANLATIMLI PDF

dil

Bu ki tap 9. Sı nıf Dil ve Anlatım Öğ re tim Prog ra mı esas alı na rak ha zır lan mış tır.
Ki tap ta ko nu lar şu yön tem le ele alın mış tır: Ön ce ele alı nan ko nuy la il gi li bil gi ler ve ril miş, ar dın dan bu bilgi
ler ör nek ler den ve ör nek sorulardan ya rar la nı la rak so mut laş tı rıl mış, da ha son ra ölç me-de ğer len dir me bö lümle
ri ne ge çil miş tir.
Ölç me-de ğer len dir me bö lüm le rin de, üni te de ele alı nan ko nu nun içe ri ği ne gö re ye di çe şit ölç me-de ğer lendir
me yön te mi kullanılmıştır:
1. Bil gi-yo rum so ru la rı: Bu tür so ru lar da öğ ren ci le rin bil gi ve yo rum güç le ri nin öl çül me si he def len miş,
so ru la rı öğ ren ci le rin ken di cüm le le riy le ce vap lan dır ma la rı is ten miş tir. So ru lar, bil gi-ta nım-ör nek le me ve yo rum
üze ri ne ku rul du ğu için bu so ru la rın ce vap la rı na ce vap anah tar la rın da yer ve ril me miş tir.
2. Uy gu la ma lar: Bu bö lüm, bir tek so ru nun fark lı ör nek ler üze rin de uy gu lan ma sı üze ri ne ku rul muş tur.
Söz ge li mi cümlenin ögelerinin an la tıl dı ğı bö lü mün so nu na ko nan uy gu la ma bö lü mün de, öğ ren ci ler den, ve ri len
cümleleri ögelerine ayırmaları is ten miş tir. Bu uy gu la ma la rın ay rın tı lı çö züm le ri, so ru lar dan he men son ra ve rilmiş
tir.
3. Doğ ru-yan lış so ru la rı: Bu bö lüm de öğ ren ci ler den so ru lar da ve ri len bil gi le ri doğ ru-yan lış ke li me le riy le
ni te len dir me le ri is ten miş tir.
4. Boş luk dol dur ma so ru la rı: Bu so ru lar, ko nuy la il gi li bir cüm le de boş bı ra kı lan bir bö lü mün uy gun
ke li me ler le dol du rul ma sı ama cıy la ha zır lan mış tır.
5. Eş leş tir me ler: Eş leş tir me so ru la rın da öğ ren ci ler den çe şit li un sur la rı (te rim-ta nım, ör nek-ta nım) bir birle
riy le eş leş tir me le ri is ten miş tir.
6. Test ler: Bu bölümde öğrencilerin özellikle YGS ve LYS’de başarılı olmaları için çoktan seçmeli sorulara
yer verilmiştir.
7. Bul ma ca lar: Ölç me-de ğer len dir me bö lüm le ri nin so nu na ko nan bulmacalarda üni te ler de ele alı nan
ko nu la rın eğ len di ri ci bir yön tem le tek rar lan ma sı na ve bil gi le rin ka lı cı lı ğı nın sağ lan ma sı na ça lı şıl mış tır.
Bu ki ta bın ha zır lan ma sı sü re cin de bil gi ve tec rü be le ri ni ben den esir ge me yen kıy met li mes lek ta şım ve
bü yü ğüm Sa yın Er dal El gin’e te şek kür et me yi bir borç bi lir, ki ta bın eği tim ca mi amı za fay da lı ol ma sı nı di le rim.

 

LİNKLER KALDIRILMIŞTIR.

Incoming search terms:

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak


Yandex.Metrica