Fen ve Teknoloji 6 Ders Kitabı
Fen ve Teknoloji 6 Ders Kitabı

fen

Fen bilimleri, doğayı ve olayları sistemli bir şekilde inceleme, henüz
gözlenmemiş olayları kestirme gayretleri olarak tanımlanabilir. Bu tanımda
da ifade edilmeye çalışıldığı gibi fen derslerinde amaç; öğrencilere fen
bilimleriyle ilgili temel bilgileri kazandırmak, bunun yanında belki de daha
önemlisi bilimsel yöntem süreç becerilerini, bilimsel tutumları kazandırmak
olmalıdır. Başka bir ifade ile öğren-cilerimize bilgi aktarmaktan çok bilgiye
ulaşma becerilerini kazandır-mayı hedef almalıyız. Bu ise, öğrencinin
öğretim sürecine aktif katılı-mıyla mümkündür.
Bu kitapçık, ilköğretimde fen bilgisi öğretiminde, öğrenciyi mer-keze
alan, etkili öğretme ve öğrenme temelli yaklaşımların sınıf içi
uygulamalarını örneklemek üzere hazırlanmıştır.
Bu amaçla, üzerinde durulan temel konular kısaca şöyle özetlenebilir:
Öncelikle fen bilimleri ve fen derslerinin önemi üzerinde duru-larak,
fen dersleriyle öğrencilerimize kazandırılması gereken temel becerilerinin
aşamalı sınıflaması kısaca açıklanmıştır. Fen derslerinde öğretmenlerimizde
bulunması gereken temel özellikler, fen derslerinin güvenlik önlemleri
tartışıldıktan sonra ağırlıklı olarak fen öğretiminde kullanılması yukarıda
sözü edilen becerilerin kazandırılmasında etkili olan öğrenme ve öğretme
yaklaşımları örneklendirilmiştir. Bunlardan bazıları; bilimsel yöntem
sürecine dayalı fen öğretimi, çoklu zekâ kuramına göre fen öğretimi,
araştırma ve incelemeye dayalı fen öğretimi, işbirlikli öğrenme modelleriyle
fen öğretimi, bilgisayar des-tekli fen öğretimidir. Kitapçıkta son olarak da
fen öğretiminde gele-neksel ölçme ve değerlendirme faaliyetleriyle
laboratuvar etkinlik-lerinin değerlendirilmesi ve portfolio değerlendirme
çalışmaları üzerin-de durulmuştur.
En büyük dileğimiz; kitapçığın, geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımızın yetiştirilmesinde en büyük sorumluluğu ve görevi üstlenen
öğretmenlerimize yardımcı olmasıdır.

 

 

 

meb2

 

 

Pasifik Yayınları İçin Buraya Tıkla

 

 

Görüş ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için önemlidir.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak


Yandex.Metrica